اقامتگاه افراد نظامی

توصيف واژه: 
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.