نهر سنتی

توصيف واژه: 
مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غیرمدرن احداث شده باشد.