آزمون شفاهی حقوق مدنی درس اختبار

 

آزمون شفاهی درس حقوق مدنی چهارشنبه 17/11/1397   ساعت 16(4بعد از ظهر)

 

*ضمنا آزمون حقوق تجارت در هفته آینده برگزار می گردد و روز آن متعاقبا اعلام می شود.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: