آگهی انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

بسمه تعالی

نظر به اینکه هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم در حال تشکیل است،لذا بدینوسیله از وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان کانون وکلای دادگستری استان قم می باشد دعوت بعمل می آید چنانچه واجد شرایط مقرر در ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب5/12/1333 با رعایت ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 19/1/1376 می باشند و داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم هستند تقاضای خود را شخصا ظرف مدت یک هفته از تاریخ 10/11/1397 لغایت مورخ 17/11/1397 در ساعات اداری به دفتر هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم واقع در قم - خیابان شهید لواسانی(ساحلی) نبش کوی21 پ 195 ارائه نمایند. همراه داشتن اصل پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عکس الزامی است. ضمنا مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

                                                                     هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره

                                                     هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: