اسامی کارآموزانی که مجاز به شرکت در آزمون اختبار بهمن ماه ۹۸ می باشند

اسامی کارآموزانی که مجاز به شرکت در آزمون اختبار بهمن ماه ۹۸ می باشند:
1_سید صادق موسوی خالکیاسری2-سروش خسروی3_محمد رضا احمدی مقدم 4_علی وصالی جمشید 5-حسن شوندی6-بهاره خاکشور 7-علی میرزایی شیخ آباد8_کامیار غفاری 9-عرفان خندانی 10-فرهاد عباس زاده موقر 11-محمد شفیع پور کناری 12-علی شمسی 13-سید محمد علی وجدان 14-محمد علی کاظمی 15-سید روح اله میرغنی 16-محسن دولتی تپه دشت 17_حسین حسینی18-مرتضی آقایی 19-حسین طائی زاده 20-علی دوستی 21_عادل ایمان زاده 22-سید مهدی طباطبایی 23-احمد کاوند 24-نسترن امتی 25_محمد صادق صفایی تبار26-محمد عربی نژاد 27-رضا توحید لوفر 28-بابک اسلامی منوچهری 29-مهرداد صالحی 30-عقیل توسلی اردکانی 31-داود عبدالهی 32_طاهره جعفری 33-مجتبی شیری

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: