اشکال در سیستم سازمان مالیاتی

اشکال در سیستم سازمان مالیاتی

همکاران محترم با عنایت به اینکه سایت مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۶ ازنظرفنی دارای اشکال است بعنوان مثال بعضا مودیان که مشمول گروه ۳ بوده اند درورود به سیستم گروه ۳ انتخاب میشود وهنگام تایید نهایی گروه ۲ رانشان میدهد که چنانچه غفلت شود وتاییدنهایی زده شود مودی درگرو۲ قرار میگیرد وبامشکل جدی مواجه خواهد شد و از این قبیل موارد درصنوف دیگر هم مشاهده شده لذا برابرپیگیریهای بعمل امده سازمان درصددرفع اشکال و بروز رسانی بوده و اشکالات تا ۱۰روزاینده انشاالله مرتفع خواهد شد.
بنابراین همکاران محترم تا چند روز اینده از ارسال اظهارنامه خودداری کنند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: