اطلاعیه همکاری کارآموزان محترم

کارآموزان محترمی که تسلط به زبان خارجی و توانایی انجام تحقیقات را دارند در صورت تمایل ظرف یک هفته به کمیسیون کارآموزی مراجعه نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: