اطلاعیه کارآموزی

کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی سال 98 می توانند جهت اخذ پروانه کارآموزی خود از روز دوشنبه ۶/۵/۹۹ به کمیسیون کارآموزی کانون مراجعه نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: