"اطلاعیه"

با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مبنی بر انتقال سوابق بیمه وکلای دادگستری قبل از ورود به این حرفه به صندوق حمایت با محدودیت مواجه بوده و هیات مدیره محترم صندوق حمایت در این خصوص با وزیر محترم دادگستری مکاتبه نموده تا با طرح و تصویب اصلاح تبصره ماده مذکور و حذف محدودیت زمانی آن در هیات وزیران، انتقال سوابق بیمه ای همکاران امکان پذیر شود. بنابراین حسب تصویب هیات مدیره محترم صندوق حمایت وکلای محترمی که تا کنون سوابق بیمه ای قبلی خود را به صندوق حمایت منتقل ننموده اند و تمایل به انتقال سوابق مذکور دارند می توانند تا پایان فروردین ماه 98 به نمایندگی صندوق حمایت در کانون (طبقه دوم) مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند تا صندوق حمایت اقدامات مقتضی در زمینه توجیه و تمدید مهلت انتقال و احتساب سوابق را به مسئولین مربوطه اعلام نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: