تمدید پروانه آبان ماه

همکاران محترمی که تا کنون جهت تعویض پروانه وکالت خود مراجعه ننموده اند، جهت تمدید پروانه خود در آبان ماه جاری عکس با لباس وکالت همراه خود داشته باشند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: