رفع مشکل سیستم ارسال اظهارنامه مالیاتی

رفع مشکل سیستم ارسال اظهارنامه مالیاتی

بنابه اطلاع حاصله از همکاران مشکل سیستمی ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۶ رفع گردیده است.
لذا همکاران محترم تا پایان خردادماه فرصت دارند تا با ارسال اظهارنامه به صورت اینترنتی از مزایایی قانونی این اقدام بهره مند گردند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: