فراخوان نامگذاری سالن همایش کانون

فراخوان نامگذاری سالن همایش کانون
با توجه به در شرف اتمام بودن تجهیز سالن همایش کانون وکلای قم،به منظور نامگذاری سالن مذکور، از همکاران محترم دعوت میگردد،ظرف پنج روز اینده پیشنهادات خود را به دفتر ریاست محترم کانون اعلام نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: