لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کیفری 2 دربهمن ماه 97

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/11/97

محسن عبدی

1

03/11/97

ناصر عبدی

2

06/11/97

صادق عبدی

3

08/11/97

فاطمه عرب خزائلی

4

10/11/97

محسن عزتی

5

13/11/97

هادی عزیزیان

6

15/11/97

حسین عسگراقدم

7

17/11/97

امیر عسگری ساری  

8

21/11/97

حیدر عظیمی

9

23/11/97

سید محسن عسگری

10

25/11/97

صابر علائی

11

27/11/97

سعید علی بلندی

12

29/11/97

علی علی دوست

13

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: