لیست مشاوره در شعبه 101 کیفری دو

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کیفری2 مردادماه 98

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/05/98

حمزه آقایی

1

03/05/98

علیرضا احمدیان

2

06/05/98

آرزو بگجانی

3

08/05/98

 مجتبی بهرامی

4

10/05/98

کتایون حسین نژاد

5

13/05/98

محمدرضا حیدری

6

15/05/98

زهرا دادگر

7

17/05/98

محمدرضا دانش

8

20/05/98

رضا سجادی حفظ آبادی

9

23/05/98

مصطفی شاهمردی

10

26/05/98

علیرضا صدیق

11

28/05/98

محمد ضیایی

12

31/05/98

فاطمه عرب خزائلی

13

 

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع خبر: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: