موافقت مقام معظم رهبری با عفو سال ۱۳۹۸

جهت بازدید از شرایط عفو مقام معظم رهبری به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=45184

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: