پیرو انتشار کارنامه آزمون کارآموزی وکالت 97

در صورتیکه داوطلبان نسبت به نمرات خود اعتراض دارند تنها از طریق سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش می توانند اقدام به ثبت درخواست خود نمایند. همچنین داوطلبانی که مدعی عدم اعمال سهمیه ایثارگری هستند، موضوع را حداکثر تا پنج روز بعد از انتشار کارنامه ، کتبا به کانون اعلام نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: