جلسه مورخ 28/1/91

 

1 - قراردادن متن لایحه جامع وکالت واصله از اسکودا در سایت کانون