دادسرا و دادگاه انتظامی

دادسرای انتظامی کانون قم

دادستان جناب آقای محمدعلی کدخدایی - معاون دادستان جناب آقای محمدحسین سوهانی  دادیاران آقایان ابوالفضل افشاری، محمد باوفا ، جواد زمانی، ظهیریان، احسان طالبی دارابی، علی محمدزاده لاجوردی، سیداحمد میررحیمی

دادگاه انتظامی

شعبه اول: آقایان عباس رحیمی، علی درودی، مهدی یزدانی

شعبه دوم : آقایان سیدعلیمحمد فیض، علی دلدار، محمد محمدزاده لاجوردی

شعبه سوم : آقایان عباس معصومی، حسین لطیف، حسن احمدی

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: