رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اهواز جهت اخذ عوارض تابلو اماکن اداری و تجاری توسط شهرداری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ویژه نامه: ۸۰۸

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۴۳

رأی شماره ۷۱۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز

مورخ ۱۱/۱۱/ ۱۳۸۷ ۱۷ /۶/ ۱۳۹۴  ۹۲/۵۰۱ شماره تاریخ دادنامه :  ۳/ ۶ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۱۰ کلاسه پرونده : ۹۲/۵۰۱

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک تجارت استان خوزستان (اهواز)

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ۱۱/ ۱۱ /۱۳۸۷ رأی هيأت عمومی

هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیين نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است٬ ليکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبين معرفی محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و وسيله تبليغاتی در زمينه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند ۲ـ۴ از مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمين جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه تشخيص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری 

(برگرفته از روزنامه رسمی کشور)

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: