وکلای دعوت شده به کانون وکلا در بهمن ماه۹۷

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون دربهمن ماه 97

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/11/97

حامد رنجبران

1

02/11/97

مجتبی سبحانی

2

03/11/97

رضا سجادی حفظ آباد

3

04/11/97

سید داود سجادی فر

4

06/11/97

اسماعیل سحابی روشن

5

07/11/97

زهرا سده هیان

6

08/11/97

ناصرسرحدی

7

09/11/97

هارمیک سرکیسیان  

8

10/11/97

فرزانه سلطانی فرد

9

11/11/97

مهدی سلیمی

10

13/11/97

محبوبه سلیمی

11

14/11/97

حامد سلیمی

12

15/11/97

محمد سلیمی

13

16/11/97

علیرضا سمامی

14

17/11/97

مهدی شادمان

15

18/11/97

مصطفی شاهمردی

16

21/11/97

مسعود شاهوند

17

23/11/97

الماس شرفی

18

24/11/97

سید موید شریفی

19

25/11/97

روح اله شمشیری

20

27/11/97

محمد شهرکی(1954(

21

28/11/97

حسین شهسواری

22

29/11/97

رضا شکری

23

30/11/97

سارا شکورزاده

24

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

 

موضوع محتوا: