وکلای دعوت شده به کانون وکلا دی ماه 99

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسامی وکلای دعوت شده به کانون وکلا بهمن ماه 99

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/11/99

نسرین محمودی

1

02/11/99

حسین کشاورزی

2

04/11/99

اصغر کردی

3

05/11/99

سید اسداله یاوری وسطی کلائی

4

06/11/99

سید میثم هاشمی قهدریجانی

5

07/11/99

میثم نیک

6

08/11/99

حسین نیکی

7

09/11/99

سید علی میر قاسمی

8

11/11/99

محمد نبی پور سنجبد

9

12/11/99

هانیه نصراله

10

13/11/99

حسین نوبخت

11

14/11/99

قاسم نوراللهی اصل

12

15/11/99

سید محمد امین نوری

13

16/11/99

فخری ملک محمد

14

18/11/99

علی منتظر

15

19/11/99

محمد حمید منتظری گلپایگانی

16

20/11/99

محمد مهجور

17

21/11/99

احمد مهدوی مرام

18

23/11/99

سید علیرضا موسوی

19

25/11/99

زینب السادات موسوی پاکزاد

20

26/11/99

سید ابوالفضل موسوی فر

21

27/11/99

سید علی موسوی نسب

22

28/11/99

مسعود مولا پناه

23

29/11/99

مهدی محمودی تیمورآبادی

24

30/11/99

حمید رضا مروتی

25

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

موضوع محتوا: