وکلای دعوت شده به کانون وکلا مرداد ماه 98

 

اسامی وکلای دعوت شده به کانون درمرداد ماه 98

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/05/98

مهدی فعلی

محمدباقر مالک

1

02/05/98

عباس نادرعلی

هانیه نصراله

2

03/05/98

اصغرکردی

محمد مهدی یوسفی

3

05/05/98

حسن کاظمی

الهه همایونفر

4

06/05/98

سیدعلی موسوی نسب

زینب السادات موسوی پاکزاد

5

07/05/98

سیدعلیرضا موسوی

فخری ملک محمد

6

08/05/98

مهدی مغفرتی

رضا مشک بوی

7

09/05/98

حسین فیروزی

مسعود فریدی 

8

10/05/98

مسعود فردوسی

سیدعلی طالبی

9

12/05/98

محمد صفری

مجید صفرلو

10

13/05/98

رضا شکری

 سید موید شریفی آل هاشم

11

14/05/98

الماس شرفی

محبوبه سلیمی

12

15/05/98

فاطمه سلمانی بابادی

زهرا سده هیان عاشق آبادی

13

16/05/98

بهمن سبزعلی گل

محمدرمضانی

14

17/05/98

محمدتقی رضوانی فر

زهرا رحیم پور

15

19/05/98

ونوس دارائی

ناصر سرحدی

16

20/05/98

سیدحسن حسینی رکن آبادی

سمیه بیاتی

17

22/05/98

زهرا ایمان بخش

هادی کریمی

18

23/05/98

مهدی کرمی

علی همتی مقدم

19

24/05/98

محمد نیازی

مصطفی نصرآبادی

20

26/05/98

مهدی نادری راد

شهریار گراوند

21

27/05/98

مهدیه قبلوی سعادتلو

سعدی قلی پور

22

28/05/98

علی فاضلی مهرآبادی

مرتضی فائزی مهر

23

30/05/98

محسن عبدی

محمدطاووسی

24

31/05/98

مرضیه صفدری

                              زینب شیدائیان

25

 

 

موضوع محتوا: