وکلای دعوت شده به کانون وکلا مرداد ماه 99

 

اسامی وکلای دعوت شده به کانون در مرداد ماه 99

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

01/05/99

مصطفی اسدی

02/05/99

محسن اشعری فرد

04/05/99

محمود امینی

05/05/99

مریم تقوی

06/05/99

محمد جعفری

07/05/99

سید مجتبی حسینی

08/05/99

مهدی رئیسی

09/05/99

وحید رضائی

11/05/99

مژگان روحانی

12/05/99

مریم روشنی

13/05/99

فرزانه سلطانی فرد

14/05/99

محبوبه سلیمی

15/05/99

سید علی طالبی

16/05/99

محمد رضا طاهری

19/05/99

مریم علیمحمدی

20/05/99

مجید غفارزاده

21/05/99

سمیه قهرمان

22/05/99

محدثه قویدل کوشالی

23/05/99

لیلا قیطاسی

25/05/99

محمد گرامی

26/05/99

محمد جواد گیتی زاد

27/05/99

رضا مبارک

28/05/99

جواد محمدی

29/05/99

مصطفی مرادی

30/05/99

محمدحسین جوادیان

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد.

موضوع محتوا: