کمیسیون ارتقای سطح علمی

اعضای کمیسیون علمی و آموزشی:

آقایان:

رضا محیسن آئیدی - ابراهیم دلشاد - مجید نیلی - محسن برهان مجرد - محسن بوالحسنی

مربوط به کمیسیون: