کمیسیون انفورماتیک

مسئولان کمیسیون انفورماتیک

آقایان:

آقای محمد حسین صادقیان

علی حاج بابایی

مجتبی حسینی دستجردی

مهدی فعلی

محمدرضا وامق

 

مربوط به کمیسیون: