کمیسیون روابط عمومی

اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

آقایان :

ابوالفضل افشاری(دبیر کمیسیون)، محمدحسین صادقیان، علیرضا فائزی پور، علیرضا قاسمی، اصغر دیندار، رضا اروجی حافظ، علی غفاری

مربوط به کمیسیون: