کمیسیون کارآموزی

اعضای کمیسیون کارآموزی:

آقایان

ابراهیم جلالیان، محسن زاهدنیا، ابوالفضل افشاری، کوروش کوچکی، سیدجعفر برقعی، علی حیات بخش

مربوط به کمیسیون: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: