اولین جلسه ی تدریس شطرنج توسط جناب سجادی استاد شطرنج و وکیل محترم دادگستری در کانون وکلای قم.