سخنرانی جناب آقای توفیق ریاست محترم شعبه۲۴ دادگاه عمومی قم در کانون وکلای قم با موضوع 《جایگاه وکالت در سیستم قضایی ایران》