26/5/1394 اعضای هیات مدیره قم در حال بازدید از ساختمان در حال احداث کانون