آزمون شفاهی اختبار دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی

آزمون شفاهی اختبار دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی به صورت همزمان به شرح ذیل برگزار می گردد:

چهارشنبه ۷/۳/۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح : گروه 1
پنج شنبه ۸/۳/۱۳۹۹ ساعت ۹صبح : گروه 2
کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.
ضمنا تاریخ آزمون شفاهی سایر دروس متعاقبا اعلام می شود.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: