استفاده از مدارج علمی در سربرگ،تابلو و فضای مجازی

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، با عنایت به مصوبه کمیسیون نظارت و ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری استان قم، مقرر گردیده کلیه وکلا و کارآموزانی که دارای مدارج علمی هستند و از این عناوین در سربرگ، تابلو و یا فضای مجازی استفاده می کنند، می بایستی حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به ارائه دانشنامه مربوطه به دبیرخانه کانون اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت موضوع مشمول دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری (مندرج در سایت کانون) خواهد بود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: