برگزاری اختبار ۱۴۰۰

قابل توجه کارآموزان محترم ورودی ۹۷
بر اساس تصمیم مورخ ۲۴/۹/۹۹ کمیسیون کارآموزی اختبار کتبی در روزهای 15_17_19 اردیبهشت ماه 1400برگزار خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: