تعدد دیه درقبال تعدد شکستگی11/12/1383

شماره9286/7
سؤال 1ـ ممکن است شخصی بر اثر یک یا چند ضربه چند جای یک استخوانش شکسته شود. آیا در چنین حالتی به تعداد جاهائی که شکسته شده، دیه تعلق می‏گیرد یا چون شکستگی فقط در یک استخوان بوده، یک دیه تعلق خواهد گرفت؟
2ـ چنانچه برای معالجه مصدوم در بیمارستان هزینه شده باشد قابل محاسبه است یا خیر؟

نظریه شماره 9862/7 ـ 28/11/1382

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1ـ در صورتی که دو استخوان از یک عضو مثل پا شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده 442(1) قانون مجازات اسلامی باید مستقلاً دیه تعیین شود ولی اگر توسط شخص واحد و در یک زمان در یک استخوان چند شکستگی ایجاد گردد فقط یک دیه یعنی دیه همان استخوان باید پرداخت شود.
2ـ کسر و احتساب هزینه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه مـقرر فاقد مجـوز قانونی اسـت لیـکن اگر محکـوم‏علیه محـکوم به‎پرداخت ضرر و زیان شده باشد باید از آن محاسبه و کسر شود.


پی نوشت :
1ـ ماده 442 قانون مجازات اسلامی: دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‏باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خردشدن استخوان می‏باشد.
موضوع محتوا: