رفع آثار تبعی سابقه کیفری پس از سپری شدن مدت قانونی

رفع آثار تبعی سابقه کیفری پس از سپری شدن مدت قانونی

در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 27/2/1377 ) هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اغاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود و در مورد جرایم غیرعمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الخاقی 27/2/1377) خارج اند،بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر در مورد اینگونه اشخاص بلامانع است.

(نظریه شماره 4409/7 مورخ 20/7/1388) 

موضوع محتوا: