عدم نیاز به اخذ خسارت

عدم نیاز به اخذ خسارت اختمالی در مورد اجرای ماده 218 مکرر قانون مدنی

ماده 218 مکرر الحاقی 14/08/1370 قانون مدنی ناظر به مواردی است که طلبکار با تقدیم دادخواست به دادگاه دلایلی اقامه نماید که قصد فروش اموال مدیون برای فرار از دین را بر دادگاه احراز نماید که در این صورت با توجه به اطلاق عبارت "... دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید ..." قرار توقیف اموال مدیون صادر می گردد و نیاز به اخذ خسارت احتمالی نیست.

(نظریه شماره 4406/7 مورخ 20/07/1388 )

موضوع محتوا: