مقدار قسم در دیه کمتر یک ششم24/9/1383

سؤال ـ در صورتیکه دیه مقدره کمتر از یک‏ششم دیه کامل باشد با توجه باینکه در ماده اصلاحی 254 قانون مجازات اسلامی تعداد قسمتهائی که مجروح شخصاً یا با اشخاص دیگر بخورد روشن شده است. در این مورد تکلیف چیست؟

نظریه شماره 7081/7 ـ 24/9/1383

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

در صورتی که دیه مقدره کمتر از یک‏ششم دیه کامله باشد مانند موردیست که دیه آن یک‏ششم باشد و مشمول بند(1) « و» ماده 254 اصلاحی قانون مجازات اسلامی است تبصره2(2) آن ماده نیز مبین همین امر است.


پی نوشت :
1ـ بند « و» ماده 254 قانون مجازات اسلامی: در جراحاتی که موجب یک‏ششم دیه کامل است، مجروح به تنهائی قسم می‏خورد. 2ـ تبصره 2 (الحاقی 23/10/1380) در مورد هر یک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک‏چهارم و یا یک‏پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک‎سوم یعنی دو قسم لازم است.
موضوع محتوا: