کمیسیون انفورماتیک

مسئولان کمیسیون انفورماتیک

آقایان:

 محمد حسین صادقیان

علی حاج بابایی

مجتبی حسینی دستجردی

محمدرضا وامق

مرتضی سعادت خاتونی

و خانم زینب سادات برقعی

 

مربوط به کمیسیون: