کمیسیون معاضدت

 اعضای کمیسیون:

آقایان : سیدجعفر برقعی(دبیر) ، خانم اعظم کریمی(معاون معاضدت) آقای حسین خوشبخت (معاون معاضدت)

مربوط به کمیسیون: